Giften en donaties

U kunt de werkgroep helpen!

De interkerkelijke werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân stelt zich ten doel boeren, burgers en buitenlui in Fryslân dichter bij elkaar te brengen door middel van ethisch-theologische reflectie op de waarden van samen leven in deze tijd. Een tijd waarin zowel boeren als burgers zich bezinnen op de vragen die de ontwikkeling van een duurzame levensstijl aan ieder van ons stelt.                                                Daarnaast wil de Werkgroep de pastorale of diaconale steun aan agrarische ondernemers bevorderen, o.a. door zelf een luisterend oor te zijn, door middel van doorverwijzing en door activering en scholing van pastores, predikanten en andere wervers in de kerken.                                                                                        De Werkgroep bestaat uit agrariërs of anderen met inhoudelijke kennis t.a.v. de agrarische sector en pastores, predikanten of andere kerkelijke werkers. Zij zetten zich vrijwillig in om de doelstellingen van de Werkgroep te realiseren.                                                                                                                                                      De Werkgroep wordt gefinancierd vanuit de bijdragen van PKN-diaconieën en van de Katholieke Caritas-instellingen. Zij financieren de ondersteuning die de Werkgroep ontvangt van Solidair Friesland. Zo dragen de verschillende kerken financieel bij aan de Werkroep Kerken en Landbouw Fryslân.

Extra financiële steun is welkom!

Door extra bijdragen van Kerken, particulieren of sponsoren kan de Werkgroep zich actiever inzetten. De reflectie op ‘Kerk en Landbouw’ vraagt blijvende aandacht en activering. De Werkgroep heeft daarvoor het ‘Boer, Burger,Maatschappij’ ontwikkeld. Doel ervan is het creëren van bewustwording en verdieping binnen en buiten de kerken t.a.v. van de waarden van het land. Het project is er op gericht de dialoog van boeren en burgers, en daarmee ook de publieke opinie van de maatschappij, zo dicht mogelijk bij de plattelandssituatie te brengen. Dat gebeurt door middel van ‘reflectie op locatie’. Door het bezoeken van agrarische bedrijven, gecombineerd met ‘gesprekken aan de keukentafel’ wordt de dialoog gevoerd van agrariers en burgers.

Uw bijdrage in de kosten van de Werkgroep of voor het project “Boer,Burger,Maatschappij kunt u overmaken naar:

NL48 RBRB 0790 198 223 ten name van: D.Hiemstra inzake Werkgoep Kerken en Landbouw.