Werkgroep

Missie

De werkgroep vraagt aandacht voor alles wat met de agrarische sector te maken heeft. Ze doet dat uit verbondenheid met het geloof in God, zijn Woord, de kerkelijke gemeente en degenen die in de agrarische sector werkzaam zijn. De werkgroep wil graag een dialoog op gang helpen tussen hen die werken in de agrarische sector en de kerken. De werkgroep kiest voor het bewuste leven in verbondenheid met de Schepper en alle medeschepselen. Dit wordt uitgedragen door middel van materialen, activiteiten, ondersteuning bij vieringen en aandacht via sociale en publieke media.

De werkgroep denkt na over wat goed en verantwoordelijk is, stelt kritische vragen over het menselijk handelen tegenover mens, dier, plant en aarde. Ze vraagt daarbij om rechtvaardigheid en barmhartigheid. Uiteindelijk doel is om bewust het goede leven te leven in harmonie met elkaar.

De werkgroep is verbonden met de Raad van Kerken Fryslân, met de katholieke kerk via Solidair Friesland en met de classis Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland. De werkgroep werkt voor iedere christelijke organisatie die zich verbonden weet met het christelijke geloof. De werkgroepsleden zijn verbonden aan één van deze kerken en hebben affiniteit met de landbouw. De werkgroep wordt financieel gesteund door giften van kerken, diaconieën en parochiële caritas-instellingen en door particuliere bijdragen.

Visie

De agrarische sector bevindt zich altijd in het spanningsveld van markt, overheid en burger. Specifiek voor deze bedrijven geldt dat ze werken met levend materiaal en dat het vaak familiebedrijven zijn. Naast de eisen van de markt, de regels van de overheid en de wensen van de burger is er ook sprake van emotionele betrokkenheid. Hun beslissingen gaan ook ons aan. Alle mensen zijn verbonden met en verantwoordelijk voor de schepping, waarin we mogen werken en leven. We leven met hun mee, delen hun zorgen en dagen hun uit voor vernieuwing. Tegelijkertijd maken we ons ook zelfbewust van keuzes die het goede leven bewerkstelligen en proberen we ook dit te verbinden met de viering binnen de kerkelijke gemeente.

Doelen

De werkgroep komt regelmatig bijeen, deelt zorgen en actualiteiten die zich in de agrarische sector voordoen en elkaar en via de media, organiseert activiteiten, maakt werkmateriaal, ondersteunt bij vieringen en werkt nauw samen met collega organisaties of plaatselijke kerkgemeentes.

Werkgroep leden

De huidige leden zijn: D.Hiemstra, P.Knijff, Tj.Witteveen, P. de Jong, J.Bosman en C.Doelman. Momenteel zijn er vacatures voor afgevaardigden van de PKN-kerken, waaronder die van een predikant en voor een R.K.-pastor.

Ds.Warner Veltman

Algemeen lid

Roger Dragstra

Afgevaardigde Solidair Friesland

Douwe Hiemstra

Voorzitter en Penningmeester

Tjebbe Witteveen

Secretaris

Pieter Knijff

Algemeen en adviserend lid

Pieter de Jong

Algemeen lid

Doe mee met de werkgroep!

De werkgroep wil graag in contact komen met aspirant werkgroep leden. Wie belangstelling heeft en enige affiniteit met de landbouw en de kerk willen we graag ontmoeten. Voor contact kunt u zich richten tot de voorzitter Douwe Hiemstra (06-83794625).